woensdag 19 februari 2014

Wat hebben de politieke partijen voor met Middelland?Wij vroegen de lijsttrekkers van de politieke partijen uit de gemeenteraad wat hun partij de komende raadsperiode wil doen om de leefbaarheid in Middelland te verbeteren. Waar het gaat om zaken die de leefbaarheid bedreigen, staat Middelland al jaren bovenaan de verkeerde lijstjes:

 •  Overlast ten gevolge van coffeeshops in woonwijken;
 •  Aantal instellingen voor hulpverlening aan ontspoorde burgers;
 • Bedreiging van de gezondheid van bewoners door de uitstoot vanuit het verkeersriool ’s‑Gravendijkwal – Henegouwerlaan.

·       Daarnaast spelen andere zaken, zoals de overmaat aan “foute” horeca, leegstand en verwaarlozing van sociale woningbouw.

Bijna alle partijen hebben gereageerd. Van Leefbaar Rotterdam, de VVD, D66 en de SP kregen we een persoonlijke reactie van de lijsttrekker. PvdA, CDA en Christenunie/SGP reageerden via het partijsecretariaat. Van GroenLinks hebben we ook na twee keer aandringen geen reactie ontvangen. De nieuwkomers hebben we niet benaderd.

Wat betreft de overlast van coffeeshops, zijn alle partijen het eens dat overlastbestrijding prioriteit heeft. Het CDA komt met de meest gedetailleerde maatregelen. PvdA, SP, D66 en CU/SGP willen onderzoeken of coffeeshops kunnen worden verplaatst. Andere partijen zijn niet specifiek met voorgestelde maatregelen. De VVD vindt met name het aanpakken van drugsrunners belangrijk.

Voor het terugdringen van het aantal instellingen voor hulpverlening aan ontspoorde medeburgers, is Leefbaar Rotterdam het meest uitgesproken in haar voornemen een actief spreidingsbeleid in te zetten. Zij zeggen ook dat de gemeente via de subsidiekraan daartoe de instrumenten heeft. Het CDA zou ook willen spreiden, maar “alleen wanneer de mogelijkheid zich voordoet”. De PvdA ziet spreiding als een uiterste maatregel wanneer de buurt niet zelf met de instellingen de overlast kan beperken. D66 en de SP gaan niet verder dan dat er geen nieuwe instellingen bij mogen komen in de buurt. Dat is echter al staand beleid, voor zover het wordt gehandhaafd.

Alle partijen vinden het verbeteren van de gezondheid van buurtbewoners rond het verkeersriool ’s-Gravendijkwal – Henegouwerlaan belangrijk. De concrete maatregelen waartoe de partijen bereid zijn, verschillen echter. PvdA en VVD houden het bij het pakket maatregelen waartoe het College onlangs heeft besloten. Veel buurtbewoners zijn van mening dat die maatregelen ontoereikend zijn. CDA, D66 en CU/SGP willen aanvullende maatregelen om het verkeer door de tunneltraverse te beperken. Leefbaar Rotterdam is daar juist weer terughoudend in en wil inzetten op een technische oplossing: plaatsen van een elektrostatisch filter. Zowel Leefbaar Rotterdam als CDA geven aan dat het overkappen van de tunneltraverse financieel niet haalbaar is, als stelt Leefbaar Rotterdam wel dat het de beste oplossing zou zijn.

Het onderwerp winkelstraatbeheer en leegstand heeft aandacht van PvdA, Leefbaar Rotterdam en de VVD. De aanpak van de Nieuwe Binnenweg heeft de steun van alle drie de partijen. Deze aanpak kent overigens twee modellen: de bottom-up aanpak van de centrumzijde en de top-down aanpak die in het Delfshavense deel is gevolgd. Volgens de PvdA is er geen structurele leegstand. Volgens Leefbaar wel en die is daarom tegen het bouwen van nieuwe winkelruimte. De VVD legt de verantwoordelijkheid voor winkelstraatbeheer met name bij de ondernemers, zoals dat ook in het centrumdeel van de Nieuwe Binnenweg is gebeurd.

Het tegengaan van huisjesmelkers die panden van corporaties kopen, staat niet op de radar bij welke partij dan ook. PvdA en Leefbaar Rotterdam laten weten overlast te willen beperken zodra zich een probleem voordoet. De VVD wil huiseigendom bevorderen en verloederde panden verplicht laten opknappen. De andere partijen hebben niet gereageerd op dit punt van onze vragen.

Geen woorden maar daden: wat hebben de partijen voor Middelland betekend in de afgelopen vier jaar?

 •  Alle collegepartijen hebben de buurt laten vallen met betrekking tot de overkapping van de tunneltraverse. De coalitiepartijen (PvdA, VVD, CDA, D66) hebben hun belofte niet waargemaakt. De oppositiepartijen stonden erbij en keken ernaar en hebben geen moeite gedaan de overkapping alsnog af te dwingen;
 •  Vanuit de PvdA is het in de buurt oorverdovend stil geweest. Wethouder Florijn en zijn voorgangster Kriens hebben niet in actie willen komen om het aantal hulpverleningsinstellingen te verminderen, zoals eerder was toegezegd. De fractie heeft geen opvolging gegeven aan vragen uit de buurt om leefbaarheid te verbeteren;
 •  Leefbaar Rotterdam zat in de oppositie, maar is daar ook erg stil gebleven wanneer de buurtorganisaties aandacht vroegen voor de problemen van Middelland. Ook heeft Leefbaar nooit aangedrongen op spreiding van hulpverleningsinstellingen naar aanleiding van de zoneringskaarten;
 •  VVD-wethouder Baljeu heeft de parkeertijden opgetrokken aan de ’s-Gravendijkwal en de Mathenesserlaan, wat daar tot aanzienlijke vermindering van allerlei soorten overlast heeft geleid. Maar met betrekking tot de overkapping van de tunneltraverse en andere verkeerszaken heeft zij zich 3,5 jaar voor bewoners onzichtbaar getoond en heeft de partij alternatieven voor verbetering van de luchtkwaliteit in het college geblokkeerd;
 •  Het CDA heeft de buurt ondersteund met het agenderen van overlast door coffeeshops, shishalounges en seksinrichtingen;
 •  De fractie en de wethouders van D66 waren voor de buurt onzichtbaar. In de laatste maanden van 2013 heeft wethouder Van Huffelen een zeer afgezwakt pakket maatregelen ter vermindering van de vieze lucht rond de tunneltraverse door het college gekregen;
 •  De overige partijen hebben een luisterend oor gehad voor de thema's van de wijk.

Conclusie: het wordt een klus om de aandacht van de politieke partijen voor de problemen in de wijk te krijgen. Het CDA, Groen Links, de SP en CU/SGP hebben in de voorgaande periode het meeste aandacht voor de wijk gehad. De programma’s van de politieke partijen geven een minder duidelijke aanwijzing. De PvdA wil doorgaan op het huidige pad, de VVD legt de bal bij bewoners en ondernemers, Leefbaar Rotterdam slaat een felle toon aan waar het overlast betreft en biedt daarmee de beste kans op verbetering op deze dossiers na de verkiezingen. Leefbaar is echter niet erg happig op aanvullende maatregelen ter vermindering van het verkeer door de tunneltraverse. CDA, D66, SP en CU/SGP steunen de buurt op deelaspecten.


Onderwerp
PvdA
Leefbaar Rotterdam
VVD
CDA
D66
SP
CU/SGP
Algemeen

1. Middelland krijgt onevenredig de grootstedelijke geneugten over zich heen. Die balans moet meer in evenwicht wor­den gebracht.
2. In algemene zin geldt ook hier dat op uitwassen beter gehandhaafd moet worden.
3. Een breed scala aan maatregelen die in alle wijken tot een verbete­ring moeten leiden:
- een beperking van in­stroom kans­armen ;
- snelle en flexibele inzet van politie en stads­toezicht op over­last
- handhaving openingstijden horeca
- uit de wijk verwijderen van notoire buurtver­pesters en over­last­veroorzakers.
1. De VVD werkt hard aan een mooie, aantrek­ke­lijke stad met goede wijken. Dat betekent voor de VVD dat veiligheid een prioriteit is.
2. In de wijk Middelland is het belangrijk drugs­runners hard aan te pakken, te handhaven bij clubs en horeca die zich niet aan de regels houden en overlast gevend woongedrag aan te pakken.
3. Ondernemers die het goed doen moeten we ruimte geven om te onder­nemen, door minder en eenvou­digere regels.
4. De belangrijkste taken van de overheid zijn vei­lig­heid en wijken schoonhouden.
1. Wat het CDA betreft is de grootste zorg van de wijk Middelland in Delfshaven de overlast van coffeeshops. Het CDA vindt dat coffeeshops niet thuishoren in een woonwijk.

1. Door middel van een gebiedsplan en in samenwer­king met de nieuwe gebieds­commissies wil D66 zorgen dat meer vanuit de wijk/ gebied wordt gedacht om pro­ble­men op te los­sen en waar de gemeenteraad zo­wel commitment als middelen aan zal verbinden. Dat maakt dat gerich­ter problemen op­ge­lost kunnen wor­den.


Coffeeshops
1. De PvdA zal in de komende bestuurs­­periode de discussie over verplaatsen van coffeeshops aan­zwengelen.
2. Voortzetting van de strikte overlast aanpak.
1. Overlast in woonwijken moet minstens met 25% gedaald zijn in 2018.
2. Overlast door coffeeshops moet meer prioriteit krijgen.

Het CDA vindt dat coffeeshops niet thuishoren in een woonwijk.
1. Altijd een BIBOB toets voor onder­nemers van coffee­shops.
2. Bij het aantref­fen van jeugdigen in een coffeeshop gaat hij na een derde constatering definitief dicht.
3. Cameratoezicht in de omgeving van coffeeshops
4. Meer toezicht door politie rond­om coffeeshops die  bekend staan als overlast gevend.
5. Strengere hand­having op over­last.  
1. Als er sprake is van structurele overlast dan dient hier op inge­grepen te worden.
2. Het moet mo–gelijk zijn voor coffee­shops om te verhuizen naar een andere plek waar minder overlast ervaren wordt.
Om concentratie en overlast van coffeeshops in woonwijken te verminderen moet het mogelijk worden dat coffeeshops verplaatst worden naar meer geschikte locaties
1. Coffeeshops verdwijnen de komende periode zoveel als mogelijk ook uit woon­wijken.
2. Het instellen van een beheers­commissie (shop, politie, bewoners) is voorwaarde bij het (opnieuw) verlenen van een vergunning voor een coffeeshop
Hulpverlenings­instellingen
1. Geconstateerd moet worden, zie de door de BOOG opgestelde vlekken/stippen­kaart, dat de ’s‑Gra­ven­dijkwal rela­tief gezien veel (opvang) voorzie­ningen kent. Dit is in wezen een onge­wenste situa­tie.
2. In eerste instantie zorgen dat een overlast gevende voorzie­ning in overleg met de buurt weer in het gareel komt
3. als het echt nodig is, moet voor de oplossing van structureel en niet uit te bannen overlast, de bui­del getrokken worden en de instelling worden verplaatst.
1. Instellingen voor opvang zijn vaak (deels) door de gemeente gesubsidieerd en daar heeft de gemeente dus een prima middel om tot sluiting of verplaatsing te komen.
2. Momenteel is de opvang on­even­redig zwaar geconcentreerd in een aantal wijken waaronder de uwe. Wij streven naar meer sprei­ding en willen hier ook op in­zetten.


1. Teveel hulp­verlenings­instel­lin­gen in een wijk geeft een grote druk op de leef­baar­heid.
2. Voorstander van een goed sprei­dings­beleid van deze instel­lingen zodra de mogelijk­heid zich voor­doet.
1. Gezien het hoge aantal instellingen in Middelland moet de gemeente aldaar zeer terug­houdend zijn met even­tuele nieuwe in­stel­lingen, om zo te voorkomen dat er te grote over­last ontstaat.
Er mogen niet meer instellingen voor hulpverlening bij komen in het gebied aan en rond de 's Gravendijkwal.

Verkeersriool tunneltraverse
1. Indien de maatregelen van het huidige college niet lei­den tot de gewenste verbe­tering van de luchtkwaliteit zul­len aanvul­lende maat­re­ge­len no­dig zijn.
2. Oprichten ver­keersonderneming waar slimme op­los­­singen be­dacht, onder­zocht en geïm­ple­men­teerd wor­den.
1. Plaatsen van een tot een elektrostatisch fijn­­­stoffilter is een goede tussen­op­lossing.
2. Terughoudend met verkeers­maat­­regel­en die economie van de stad teveel aan­tasten.
3. Liefst  de ’s‑Gra­vendijkwal over­kap­pen, maar ge–zien de deplo­ra–bele finan­ciële si­tu­atie van onze stad niet realis­tisch
1. ‘s-Graven­dijk­wal wordt nu aange–pakt vol­gens recen­te plannen, geen vracht, geen sluip­verkeer van doorgaand vracht­verkeer, slimme bereik­baarheid or­gani­seren voor de­ge­­nen die wel in de wijk moeten zijn.
1. Ondertunneling legt te groot beslag op gemeen­telijke begroting.
2. Uitvoeren van de voorgestelde sloopregeling voor vervuilende auto’s.
3. Maatregelen die zorgen voor min­der (vracht)­ver­keer op het maas­tunneltracé en dus voor minder uit­stoot
1. Het vracht­verbod, de sloop­regeling en de instelling van een speciale verkeers­onderneming zijn voor D66 mooie eerste stappen om lucht te verscho­nen.
2. Milieuzone aan­scherpen en uitbreiden om zo nog meer vies verkeer van de weg te krijgen
1. De gemeente zorgt ervoor dat probleemzones zoals de 's Graven­dijkwal, de Schiekade, de Plein­weg en Over­schie met spoed worden aangepakt. Over­schrijding van Euro­pese uit­stoot­normen wordt niet geac­cepteerd.
1. Een uitbreiding van de milieu­zone voor vieze vracht­wa­gens.
2. Autoluwe bin­nen­stad en het beter gebruik ma­ken van de ring van Rotter­dam als dé route voor doorgaand verkeer
Winkelstraat­beheer, verhelpen van leegstand
1. Voortzetten ac­tieve winkelstraat­ aanpak Binnen­weg
2. In het centrum en aanpalende winkelstraten is naar ons oordeel geen sprake van grootschalige leeg­stand.
3. De verdere groei van (lege) winkel­ruimte kan, als daar een bestemmingsplan voor dient te worden gewijzigd, door een gemeen­te­bestuur worden tegengehouden
1. Voor Middel­land uitsterf­con­structie voor de volgende za­ken:
- coffeeshops en shishalounges/ waterpijptenten (trekt extreem fout publiek)
- opvanginstel­lin­gen, begeleid wo­nenprojecten en wat dies meer zij
- koffie- en thee­huizen met een duidelijk mono-etnische signa­tuur
2. Kritisch op het bijbouwen van nog meer winkel­ruimte
1. Lege winkel­aanpak is alge­meen standpunt, transformatie waar kan mogelijk maken dus flexi­bel zijn.
2. Zorgen dat straten zich orga­niseren zoals op Nieuwe Bin­nen­weg. Aanpak moet vooral ook van de onder­nemers komen.
Tegengaan huisjesmelkers
1. Bij woonover­last geldt: zo snel mogelijk aanpak­ken!
2. Als er signalen komen dat corporaties on­zorg­vuldig zouden omgaan met de verkoop van hun bezit, dan presta­tieafspraken ma­ken met de cor­po­raties om aan de voorkant aspi­rant ko­pers gron­diger te con­tro­leren.
1. Als het zo is dat corporaties bijvoo­rbeeld aan huisjes­melkers panden over­doen, dan heb­ben we een probleem en pro­ble­men pak­ken wij aan. Echter wij hebben hierover (nog) geen signa­len ontvangen.
2. Overlast aan­pakken
1. Bij verloedering worden pandeige­na­ren verplicht hun pand op te knappen.
2. Met de woning–coöperaties moe­ten afspraken ge­maakt worden om meer koopwonin­gen in de wijk aan te bieden. Huisei­gendom versterkt de verbondenheid aan de wijk.
 

2 opmerkingen:

 1. Nagekomen reactie van GroenLinks:

  Visie van GroenLinks op Middelland
  Middelland is een van de leukste wijken van Rotterdam, maar op sommige plekken staat de leefbaarheid onder druk. GroenLinks is blij met de actieve opstelling van bewoners in de wijk. Samen met gemeente, politie en woningcorporaties werken zij dagelijks aan een mooiere wijk.
  GroenLinks heeft drie prioriteiten voor Middellland:
  - Verbeteren luchtkwaliteit
  Het verkeersriool 's-Gravendijkwal-Henegouwerlaan is één van de meest vervuilde straten van Nederland. Voor GroenLinks is het aanpakken van de luchtvervuiling topprioriteit. GroenLinks wil dat het door BOOG ontwikkelde plan om het trace 's Gravendijkwal-Henegouwerlaan te overkappen, snel wordt uitgevoerd. Dat vermindert de luchtvervuiling en verbetert de ruimtelijke kwaliteit. Bovendien komt de politiek daarmee eindelijk de belofte na die vier jaar geleden raadsbreed aan de bewoners is gedaan.
  - Beperking overlast Coffeeshops
  Doordat coffeeshops elders in de stad gedwongen zijn gesloten, is op andere locaties het aantal bezoekers en de (verkeers)overlast toegenomen. In Middelland - een wijk met een grote concentratie coffeeshops - is de overlast voor bewoners de afgelopen jaren steeds groter geworden. GroenLinks vindt dat coffeeshops bij de grote stad horen, maar wil een betere spreiding van coffeeshops over Rotterdam. Tegen overlast moet actiever worden opgetreden om het woongenot niet in gevaar te brengen.
  - Aanpak leegstand en verloedering
  Door toenemende leegstand en verloedering van woningen staat de leefbaarheid in Middelland op sommige plekken onder druk. GroenLinks wil dat de gemeente met woningbouwcorporaties de handen ineenslaat om de verloedering en leegstand aan te pakken. Ook de overkapping van de 's-Gravendijkwal-Henegouwerlaan kan een positieve bijdrage leveren aan de leefkwaliteit en zal door waardestijging van het gebied naar verwachting een forse impuls geven aan de kwaliteit van horeca, winkels en woningen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nagekomen reactie van CU/SGP:

  Aanpak leegstand
  De leegstand van winkels en kantoren is een groot probleem in Rotterdam. Leegstand zorgt niet alleen
  voor minder aantrekkelijke straten en een afname van de levendigheid op straat maar is ook nog eens
  geen goede reclame voor de stad. Tegelijkertijd biedt leegstand ook kansen; voor jonge startende
  ondernemers of kunstenaars bijvoorbeeld. De ChristenUnie-SGP wil werken aan een forse vermindering
  van leegstand, door:
  1. De focus te verleggen van het alsmaar bijbouwen van nieuwe kantoren, naar; verbouwen, renoveren,
  revitaliseren en herbestemmen van leegstaande kantoren. Van kantoorruimte naar hotel en van
  winkelruimte naar aantrekkelijke werkplekken, etc. Herbestemming is het sleutelwoord bij de verdere
  ontwikkeling van de Rotterdamse kantorenmarkt.
  2. Een zorgplicht in te stellen voor (vastgoed)eigenaren van winkelruimtes. Door hen direct aan te
  schrijven wanneer hun winkelruimte leeg staat om daarmee tijdelijke invulling te stimuleren. Zoals een
  POP-UP of TRY-OUT store bijvoorbeeld. Dit zijn winkeltjes waarin startende ondernemers voor een
  korte periode de kans krijgen hun product of initiatief te presenteren in een fysieke winkel. Oftewel;
  een bruisende straat met talentvolle ondernemers in plaats van lege etalages.
  3. Een leegstands- en initiatievenloket in het leven te roepen. Met een transparante lijst van alle leegstaande
  ruimten en een lijst met jonge startende ondernemers die een ruimte kunnen en willen invullen. Om
  lange zoektochten te voorkomen en leegstand te veranderen in een broedplaats van nieuw talent.
  4. Het oprichten van een innovatie-LAB, een platform voor innoverende en creatieve ondernemers en
  burgers. Het delen van kennis en het meedenken over herbestemmings- en transformatieplannen in
  de stad staat hier centraal. Oftewel gebruik maken van de expertise van ervaringsdeskundigen. Daar
  kan de gemeente Rotterdam nog veel van leren.
  5. Leegstand voorkomen is beter dan genezen! De hoogte van de leges kan en moet omlaag bij
  tijdelijke initiatieven en voor de herontwikkeling van gebouwen.

  BeantwoordenVerwijderen